Tuesday, September 14, 2010

orualan..keh3...

nu kaka toruol.. ??
oruol gakod..
oruol tulu..??
tinan.>???
nipon..??
okon e....
ogumu kopio gia karaja d..
ogumu po ogumu..
id walai nga haro nopo karaja..
siou kuma e au karati..
mipupura nopo do karati ka..wakakakkaka

he2.. ogumuuuuuuuu kopio e karaja nga aiso po notimpunanku ..
iso nogi nga tukono oku no di..
adui ... agayo kopio ti tukono ti.. nung da milo patahakonku ilo tasu nga patahakonku nopo ngaii...

om... ogumu kopio hiti id pomusarahanku ti...
nokuro tu ogumu e belia hiti id kg nga okuri e kasai nung haroo pibabarasan ko gugutung ruyung..
ogumu e e milo mamain do gitar nga tukono kopio... alasan nopo om...
osibuk..
au kaka milo lagu do graja..
tukonoo moi sambyng ,..
osomok yolo... hihiti no ka nogi..
tukono e nung haro no aktvti do graja..
yoho nopo..??
langadon oku kopio moi hilo garaja..
langadon ka om langadon kopio ..
milo nopo tumagak oku..
tumagak oku mntd tawau om moi hiti kg.... moi sambyng hiti..
nga au no d monguro.. haro no d chapel osomok hilo ..
sundung pia okon ko kg ku nga... arayou e kasai ginawo ku..


nosuaian oku no t pomogunan.. nokuro tu ogumu kopio tulun tu miambalut ..
nga nung nokonsongkial nga amu no kaka miampun ampun kaagu ,..
okitoku tu okon ko osusa...
nga orosian diolo amu pompunon yolo..
nga isai2 karati... igitai no ti borosku .. e norongouku ntah soira po... e minaanku tonudo..
pokimaap nopo .. pomaaponko ko amu ... haro no nokosuai...
ntah.. tapaku ..kanto.. ko e tinaku minoboros.. hahhaa

ti ginawoku...
orohian oku kopio isio.. nga kuroyon po ..
haro no sanganu....
orohian pia isio doho nga.. .amu e kaanu isio kasai ..
simbiono nopo ..
orohian oku kasai isio .. ka d tambalutku..
kada kama undorong.... mai nopo ..
isai koilo insan tadau ..
haro no da hiti id ginawoku do pologoson ku isio nopo da.. nga haro d tambalut minoboros..
pologoson nu nopo..
baarti do putus asa ko no ka..
sigog tu om minomboros t ginawoku ..
kada pologoso ka..
osindualan oku pia..
osongulunan oku pia.. amu oku kasai manasal..

bah iriri no ... konsikou tu mikinongou..=)